Jdi na obsah Jdi na menu
 


je soubor opatření a výkonů k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlým selháním jedné, nebo obou základních životních funkcí - dýchání a krevního oběhu.
- dočasně nahrazuje výkon srdce jako pumpy nepřímou srdeční masáží a spontánní dýchání umělou plicní ventilací

 

 

 

Základní KPCR
dříve KPR (Kardiopulmonální resuscitace) spojuje jednoduché manévry, použitelné okamžitě, kdekoliv i bez vybavení.
Sdružuje jednoduché manévry, zajištující průchodnost
dýchacích cest, umělé dýchání z plic do plic a nepřímou
srdeční masáž.

Rozšířená KPCR
doplňuje předchozí s použitím základních
farmak, kyslíku, elektroimpulsoterapie.
Současně uvádí použití pomůcek, přístrojů a
speciálních manévrů.

 

 

Je zaměřena na ochranu mozku a obnovení jeho činnosti, protože mozek a jeho činnost jsou základním představitelem lidské osobnosti. Je vyhrazena pouze odborným zdravotníkům.

 

 

Indikace k resuscitaci
1)
apnoe = zástava dechu
2) asystolie = srdeční zástava

 

Kontraindikace
1)
jasné známky smrti, poranění která se neslučují se životem
2) pokud je náhlé selhání životních funkcí prokazatelně důsledkem neléčitelné choroby v jejím konečném stádiu (např.: terminální stádium nádorového onemocnění. - může posoudit pouze profesionální zdravotník) - laik v tomto případě KPCR zahajuje!!

3) pokud od zástavy uplynulo více než 15 min. u dospělých a 20 min. u dětí (Tento údaj nelze brát doslovně, je spíše orientační. Záleží také na fyzikálních vlivech okolního prostředí, jistoty správného časového údaje a na mnoha dalších faktorech, které je schopen správně vyhodnotit většinou pouze profesionální zdravotník). Laik je povinen resuscitaci zahájit bez ohledu na výše zmiňované časové údaje.

 

 

 

Ukončení resuscitace
1)
jestliže se nepodaří obnovit srdeční činnost přibližně po cca 30 - 60 min. účinné a správně prováděné resuscitace (na tento časový údaj se nelze vždy spoléhat a to zejména v laické PP).
2)
před naprostým vyčerpáním zachránce.
3)
po příjezdu RZP a předání zraněného do péče profesionálních zdravotníkůNejčastější klinické příčiny zástavy oběhu
Vdechnutí cizího tělesa (aspirace),poranění horní krční míchy (transverzální léze), otevřené poranění hrudníku (pneumothorax),křečové stavy – epilepsie,tetanus,zúžení dýchacích cest (bronchospasmus, laryngospasmus).

AIM = akutní infarkt myokardu, mozkolebeční poranění, úraz el. proudem a výbojem, velká ztráta krve, tonutí, masivní tromboembolie nebo vzduchová embolie plicnice, hypoxie, dušení, anafylaktická reakce IV. st., reflektorické příčiny, předávkování anestetik, kalia, nebo digitalisových přípravků, výpad funkce kardiostimulátoru. 

Zástava dechu

Diagnostika
- cyanóza, vosková bledost
- nepřítomnost dýchacích pohybů
- není výměna vzduchu - necítíme proud vydechovaného vzduchu na přikloněné tváři


Umělé dýchání z plic do plic u dospělých osob
Pokud se při úvodu umělého dýchání hrudník nezvedá a je cítit při vdechu odpor, je pravděpodobná překážka v dýchacích cestách. Pokusíme se jí odstranit otočením postiženého na bok a několika údery mezi jeho lopatky směřovanými ven z dýchacích cest. Jiné manévry nejsou doporučovány.
Pokud nejde těleso z dýchacích cest odstranit, provádíme umělé dýchání i nadále (bez ohledu na zmiňované cizí těleso v dýchacích cestách) - lepší nějaká resuscitace, než žádná!!!
Dutinu ústní čistíme a revidujeme v leže na zádech v mírném záklonu a otočení hlavy na straně. Předcházíme tak možné aspiraci, nebo zapadnutí případného tělesa do hlubších částí dýchací trubice.(Tímto způsobem nelze provádět při poranění páteře).
Při nemožnosti otevření dutiny ústní z důvodu např. křečí použijeme k otevření tzv. trojitý manévr. Ten použijeme i při podezření na poranění krční páteře. Své prsty pokládáme za úhel dolní čelisti, palce vedle sebe na bradu, tahem za úhel a mírným tlakem na bradu dolní čelist povytahujeme a vysouváme dopředu. Vytáhneme tak závěsný aparát jazyka, který uvolní dýchací cesty.

KPCR za pomoci jednoho i více zachránců:
- nepřímá srdeční masáž a umělé dýchání se u dospělých osob provádí výhradně v poměru 2:15
(2 vdechy, 15 stlačení hrudníku frekvencí minimálně 80 - 100 stlačení hrudníku / minuta)Pokud je více zachránců ?
Každý zachránce stojí na opačné straně postiženého, aby se navzájem nepletli. Ten, který provádí nepřímou masáž srdce, nahlas počítá při stlačování hrudníku, aby ten, co provádí umělé dýchání, věděl, kdy má provést vdech. Zachránce, který provádí umělé dýchání, průběžně kontroluje životní funkce (zda se neobnovily). Při umělém dýchání se také sám nadechuje mimo oblast vydechovaného vzduchu postiženým. Je vhodné, když se zachránce poskytující umělé dýchání po několika cyklech vdechování do postiženého nadechne a vydechne sám pro sebe. To však musí stačit v rytmu resuscitace.
Dva zachránci se mohou během unavující činnosti střídat na vdech je možno masáž krátce přerušit. Je potřeba průběžné sledovat, zda nedošlo k obnově životních funkcí.
Resuscitaci je možno přerušit jen výjimečně na maximálně 10 vteřin.
Při provádění KPCR můžeme zlepšit tzv. žilní návrat a dodávku krve do důležitých orgánů přizvednutím dolních končetin postiženého - umožní-li to charakter jeho poranění.
Poměr stlačování a umělého dýchání 1:5 se již v první pomoci u dospělých nepoužívá. Lze ho provádět jen u zaintubovaných pacientů při KPRC více zachránci. V první pomoci je nahrazen poměrem 2:15.
Účinnost dýchání - zvedá se hrudník, lepší se barva postiženého, hmatný tep na krkavicích


Při podezření na poranění páteře si při všech úkonech počínáme zvláště opatrně a s poraněným manipulujeme co nejméně a vždy velmi šetrně. Je nezbytné jeho zajištění proti případným nebezpečným pohybům.

 

 


Před zahájením resuscitace (pokud je jen jeden zachránce a nebude to možné provést současně s resuscitací, nebo během ní) je nutné přivolat RZP. (povolují-li to podmínky) Po zahájení KPCR ji již z důvodu její účinnosti nepřerušujeme. Přivolání RZP je možné i po prvních 2 - 4 vdeších na úvodu KPCR. Pak opět začneme od začátku s KPCR.

 

 

 

Metoda podle Silvera – Bronche
Provádíme jako alternativní mechanickou metodu umělého dýchání. Nejčastějšími indikacemi jsou těžká poranění obličeje, nakažlivá onemocnění, otravy prudkými jedy, které zabraňují přímému kontaktu zachránce a postiženého, poleptání, popálení,….
- postiženého položíme na záda na tvrdou rovnou podložku, vypodložíme pod lopatkami (tím zajistíme rozepnutí hrudního koše) a zakloníme hlavu

- poklekneme rozkročmo za hlavu postiženého, jeho HK uchopíme za předloktí a zdvihneme je do vzpažení, tato fáze nádechu má trvat asi 2 s.
- horní končetiny postiženého přiložíme ze stran na hrudník a silně stiskneme, výdech trvá rovněž asi 2 s.
 

 

 

Tento postup se ale při možnosti klasické resuscitace nedoporučuje pro jeho zastaralost a pouze velmi omezenou a malou účinnost.


Zástava oběhu

 

Obrazek

 

 

 

- postižený vždy leží na rovné tvrdé podložce
- vyhmatání mečovitého výběžku - 2 prsty nad ním je místo, kam přiloží zachránce hranu své dlaně, druhou dlaň na ni, případně proplete prsty obou rukou (pro laiky postačí určení místa jako spojnice mezi prsními bradavkami uprostřed)
- prsty směřují kolmo k hrudní kosti, nedoléhají k hrudníku
- horní končetiny zachránce jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla

- zachránce stlačuje hrudník hmotností horní poloviny svého těla, hrudník je třeba promáčknout o 4 -
6 cm (je třeba přihlédnout k tělesné konstituci postiženého)
- stlačujeme pravidelně frekvencí 80 - 100/min
- pravidelně kontrolujeme, zda nedošlo k obnově srdeční činnosti (cca po 2 min. na krkavici, ne déle než 10 s, kontrolu tepu můžeme provést současně při umělém přetlakovém dýchání)
- účinnost - lepší barva postiženého, je cítit tep na velkých tepnách
- nepřímou srdeční masáž je možno provádět i samotnou (je to lepší, než žádná KPCR)
 

Obrazek


Kombinovaná KPCR (u dospělých osob)
Provádíme ji v případě zástavy dechu a krevního oběhu
- poloha na zádech
 - rovná, tvrdá podložka
- čistá dutina ústní, vyndaná zubní protéza
- záklon hlavy, udržovaný dlaní přitisknutou na čelo, tatáž ruka, nebo prsty drží nos

- zahájení 2 - 4 hlubokými vdechy, nečekáme na první výdech (zajistí maximální rozpětí plic, jejich okysličení, rozepnutí nevzdušných ložisek, event. možnost reflexní obnovy dýchání)
- každý umělý vdech musí být dostatečně dlouhý a hluboký (dle standardů Evropy - 0,4 - 0,6 litrů, dle standardů USA - 0,8 -
1,2 litrů - u dospělého člověka)
- dále frekvence 12 - 16 vdechů za minutu

 

 

KPCR u dětí nad 8 let a dospělých
- postup podle schématu ABC = A – airway (dýchací cesty), B – breathing (dýchání), C – circulation (krevní oběh) – viz výše.
- rychlé přivolání RZP
- neztrácet čas dlouhým vyhledáváním tepu (pokud ho na první pokus necítíme)
- poměr dechů a tepů výhradně 15:2 (při 1 i 2 zachráncích)
- menší a pomalejší dechové objemy:
10ml/kg během 2 sekund z plic do plic
7ml/kg během 2 sekund ručním dýchacím
přístrojem
- jednotná frekvence umělých tepů 80 - 100/min
- samotná masáž hrudníku je lepší než žádná resuscitace
- resuscitace se v podstatě již neliší od resuscitace dospělé osoby

 

 

 KPCR u dětí do 8 let
- uvolnění dýchacích cest neprovádíme maximálním, ale jen mírným záklonem hlavy (např. podložením pod ramínky)
- při vdechnutí cizího tělesa, či potravy, si dítě položíme na své předloktí hlavou mírně dolů, vedeme několik úderů dlaní mezi lopatky dítěte, směřující ven z dýchacích cest (cizí těleso je možné odstranit také prudkým stlačením podbřišku)
- pokud nejde cizí těleso z dýchacích cest odstranit nezdržujeme se jeho odstraňování, ale zahájíme KPCR
- tep zjišťujeme na levé prsní bradavce, výjimečně v levém podpaží, nebo v třísle. Diagnostika dechu je stejná jako u dospělého.
- frekvence stlačování hrudníku je rychlejší - novorozenec 140/min, kojenec 120/min, batole 110/min.
- technika dýchání - u nejmenších dětí vdechujeme do úst i nosu současně, vdechujeme menší objemy - jen obsah svých úst, u větších dětí tak, aby se zvedal hrudník, ne však proti odporu!! (možnost způsobení pneumothoraxu)

 

 

 

 

KPCR u dětí ve věku 1 měsíc až 8 let
- poměr stlačení hrudníku a dechů je 5:1
- po 20 cyklech (něco víc než minuta) kontrola stavu
- přivolání RZP
- nepřímou masáž srdce je možné provádět dlaní jedné ruky, hloubka stlačení je cca 3 - 5 cm

 

 

 

KPCR u novorozenců a kojenců do 1 měsíce života
- poměr stlačení hrudníku a dechů je vždy 3:1
- přednost má technika, při niž zachránce objímá rukama hrudník, takže dlaně jsou vzadu, a palci stlačuje hrudník
- stlačení hrudníku o 1/3

 

 

 


Závěr
Po úspěšně ukončené resuscitaci (postižený má obnovené dýchání a krevní oběh) se postižený dává do stabilizované polohy (viz. kapitola Bezvědomí) a průběžně se kontrolují vitální funkce. Je nutné zajistit i tepelný komfort, popřípadě ošetřit další poranění. Od postiženého nikdy neodcházíme!
Dle mezinárodní směrnice 2000 pro KPCR ILCOR Guideliness 2000 je v KPCR provedeno několik změn a úprav (použity již v textu)

 Při KPCR je vždy prvním krokem přivolání RZP (výjimky - tonutí, traumata, lékové intoxikace). Není nutné se zdržovat dlouhým vyhledáváním tepu. Laičtí záchranáři nemusí odstraňovat cizí těleso z dýchacích cest, pokud to není lehce proveditelné. Nejdůležitější je co nejdříve zahájit KPCR.

 

 

 

! ! !
 při zástavě oběhu se během 15 - 40 s stane dýchání nedostatečné a následně selhává
- při zástavě dýchání následuje hypoxická zástava oběhu do 2 minut
- při zástavě oběhu vznikne bezvědomí do 10 - 20 s a představuje začátek poškození mozkových buněk

- mydriáza se objeví po zástavě oběhu do 60 - 90 s a představuje střední poškození mozkových buněk
- při anoxii se činnost mozkových buněk vlivem poškození nezvratně zastaví do 4 - 5 minut při normální tělesné teplotě a při normálním metabolismu. Při vysoké teplotě, hypermetabolismu a předcházející hypoxii či šoku je tento časový interval podstatně kratší.